תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר שיכון ובינוי נדל"ן ("האתר"). גישתך לאתר שיכון ובינוי נדל"ן ("החברה") כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. השימוש באתר ייחשב להסכמה מצדך לכל לתנאים, ההתניות וההודעות. השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד, וכל האמור מתייחס לנשים וגברים כאחד.
הגלישה באתר מהווה הסכמה מצדך לכל תנאי השימוש המסדירים את היחסים בין החברה לבין כל גולש, צופה או כל משתמש בדרך אחרת באתר. לכן חשוב לקרוא בעיון בתנאי השימוש לפני המשך פעילותך באתר.

כללי

האתר, המידע, הנתונים, הטקסט, התוכנות, הצלילים, התצלומים, הגרפיקה, סרטוני וידאו, הודעות או כל חומר אחר המופיע באתר (להלן: ה"תוכן") מוצע לך כמות שהוא (As Is) בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצד החברה בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול באתר.החברה לא תהיה אחראית לטעויות, אי דיוקים בקשר לתוכן ולכל מידע אחר שמקורו מצדדים שלישיים. כמו כן, מובהר לך כי השימוש באתר אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי יעוץ מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה יש להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לך. לכן, כל הסתמכות מצדך על עצות, הצהרות או כל מידע אחר הינן לפי שיקול דעתך בלבד והחברה לא תשא באחריות כתוצאה מהסתמכותך על מידע כאמור. אלא אם כן נאמר אחרת, תוכן האתר משמש לצורכי הדגמה, תדמית והמחשה בלבד.

תוכן האתר מוגן ע"י חוקי מדינת ישראל, חוקי מדינות זרות ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בקשר לאתר שייכות לחברה (או לצדדים שלישיים אשר התירו לחברה להשתמש בזכויותיהם), והשימוש באתר מחייב אותך לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה לך כל זכות, מעבר לזכות השימוש באתר כפי שזו הוגדרה על ידי החברה. כל שינוי, העתקה, שיכפול, פרסום, הפצה, מכירה, השכרה, החכרה, הלוואה, שידור, הצגה של המידע, כולו או חלק ממנו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה, אסור בהחלט.

סימני המסחר באתר (למעט סימנים של מפרסמים באתר) הנם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של החברה בכתב ומראש.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

כתנאי לשימוש באתר, הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש ו/או על פי כל דין. כמו כן, חל איסור מוחלט על העלאת תוכן לא חוקי על גבי האתר.

תיתכן אפשרות שבאתר נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת על אף שהחברה עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים באתר. החברה לא תהא אחראית לשום נזק, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. בכל מקרה של חוסר התאמה בין מידע המופיע באתר לבין מידע הנמצא במשרדי החברה, ייחשב כנכון המידע שנמצא במשרדי החברה.

מדיניותה המוצהרת של החברה הנה לתפעל את האתר, לעדכנו ולשפרו באופן רציף ככל שניתן. עם זאת, החברה רשאית בכל עת להכניס שינויים ושיפורים באתר, ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותו של האתר מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הנה עליך בלבד, והחברה לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי-יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לך או לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.

לשם רישום לאתר, הזמנת שירות, תתבקש לספק לנו מידע אישי: שם, כתובת, דואר אלקטרוני.

המידע ישמש אותנו למשלוח חומר מקצועי, עדכונים והודעות שונות, מידע אודות שירותים ומבצעים מיוחדים העשויים להועיל ולעניין אותך ואת קהל לקוחותינו ("העדכונים").

כמו כן ישמש אותנו המידע בניהול רשימת משתמשי האתר, היערכות לוגיסטית ועסקית, צרכים סטטיסטיים וכיוצ"ב.

אנו עשויים להשתמש במידע ובנגזרותיו לצרכים עסקיים, פרסומיים ושיווקיים שונים לרבות מסירתו לצדדים שלישיים בנסיבות מסוימות (ראה להלן), אולם אנו מתחייבים כי שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת, באופן כללי וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור ללקוח מסוים, אלא לכלל לקוחותינו כקבוצה אחת, בעלת מאפיינים מסוימים.

הקלדת פרטיך באתר מהווה הסכמה לעשיית שימוש בהם על ידינו או על ידי מי מטעמנו כאמור לעיל ובכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך לקבל דברי דואר, בין היתר בדואר אלקטרוני. ניתן, בכל עת, להפסיק את משלוח העדכונים ודברי הדואר באמצעות סימון המשבצת הרלבנטית באתר או משלוח דואר אלקטרוני לכתובת office@shikunbinui.com.

 

החברה מתחייבת שלא למסור נתונים אישיים שלך או של כל משתמש אחר, למעט לגורמים הקשורים בתפעול האתר או לכל רשות אכיפה אשר תורה לחברה על מסירת פרטיו האישיים של גולש אשר לכאורה עבר על החוק.

במידה וייקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

בשאלות או בבעיות הקשורות באתר יש לפנות לכתובת meonot-einstein@shikunbinui.com.